طبقه بندی موضوعی

ارتكاب عمل بر امر آمر قانونی

هر گاه فرد به دستور آمر (ما فوق) خود مرتكب عملی شود كه آن جرم بشد مجرم محسوب نمی شود به شرط آنكه عمل انجام شده خلاف قانون نباشد. اگر دستور مافوق خلاف قانون باشد و جرم واقع شود هم مأمور و هم آمر دستور دهنده به مجازات محكوم می شوند. در این مورد اگر مأمور ثابت كند كه به علت اشتباه و تصور اینكه دستور ما فوق قانونی است دستور را اجرا كرده مجازات نمی شود و فقط به پرداخت خسارت محكوم می شود.