طبقه بندی موضوعی

پرداخت دیه در مورد كشتن انسان

كشتن انسان گناهی بزرگ و نابخشودنی است به گونه ای كه در قرآن، كشتن یك انسان بی گناه مساوی كشتن تمام انسانهای روی زمین دانسته شده است كشتن انسان یا عمدی است یا غیر عمدی اگر كشتن عمدی باشد، مجازات آن اعدام (قصاص) می باشد. اما اگر قتل یك انسان عمدی نبوده و در اثر اشتباه یا بی احتیاطی باشد، مجازات اعدام در پی ندارد، بلكه مرتكب قتل به پرداخت دیه به ولی دم (وارثان) مقتول ، محكوم می شود.

نكته 1: اگر كشته شدن انسان در اثر بی احتیاطی و سهل انگاری و یا در اثر حوادث رانندگی رخ دهد و این حادثه رانندگی در اثر بی احتیاطی و معیوب بودن وسیله و ... باشد، مرتكب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات محكوم می شود. این مجازات در مورد رانندگی 6 ماه تا 3 سال حبس و در سایر موارد یك سال تا سه سال خواهد بود.

نكته 2:  اگر قتل عمدی باشد و وارثان مقتول از قصاص قاتل گذشت كنند، می توانند از قاتل دیه بگیرند یعنی با گذشت و عفو صاحبان خون (اولیای دم) مجازات اعدام (قصاص) از قاتل برداشته می شود و دیه از قاتل دریافت می شود. البته در مورد قتل عمدی كه قاتل قصاص نشود مجازات حبس (3 سال تا 10 سال) به علاوه دیه در حق او اجرا می شود.