طبقه بندی موضوعی

دادگاه صالح

برای رسیدگی به امور راجع به غایب مفقود الاثر با دادگاه شهرستانی است كه غایب مفقود الاثر در آن شهر اقامت و سكونت داشته است. اگر آخرین اقامت گاه غایب قبل از غایب شدن خارج از ایران باشد، دادگاه محلی صالح است كه غایب مدتی در آن جا ساكن بوده است. اگر محل سكونت او معلوم نباشد دادگاه محل اقامت ورثه او صالح است.