طبقه بندی موضوعی

دادگاه صالح

دادگاه محلی صالح است كه فرد مسن محتاج به امین در حوزه آن دادگاه ساكن و مقیم باشد.