طبقه بندی موضوعی

دادگاه صالح

برای تعیین امین برای جنین، دادگاهی صالح است كه مادر جنین در شهر محل آن دادگاه اقامت دارد. در شهرهایی كه دادگاه خانواده تشكیل شده باشد، باید به دادگاه خانواده مراجعه كرد.