طبقه بندی موضوعی

محدودیت ها و ممنوعیت های قیم

قیم علیرغم اختیاراتی كه در اداره اموال و امور حقوقی محجور دارد، محدودیت هایی نیز دارد و از برخی اعمال ممنوع است.