طبقه بندی موضوعی

مسئولیت قضات

- طبق قانون اساسی و قانون مجازات، شكنجه و آزار و اذیت متهم برای گرفتن اقرار و اطلاعات ممنوع و جرم است. حال اگر قاضی دادگستری (دادیار، بازپرس، رئیس دادگاه، دادستان و هر مقام قضایی دیگر دستور شكنجه) و آزار و اذیت متهم را بدهد علاوه بر این كه مرتكب جرم شده باید خسارتهای وارد بر او را هم جبران كند (مثل پرداخت دیه و ...).

- قضات حق توهین و ضرب و شتم متهم را هم به هیچ وجه ندارند و در صورت ارتكاب ضرب و جرح متهم از سوی قاضی، قاضی مسوول پرداخت دیه جراحات فرد می باشد.