طبقه بندی موضوعی

درخواست صدور حكم فوت فرضی

اشخاص زیر می توانند درخواست صدور حكم فوت فرضی غایب را كنند:

الف- ورثه غایب.

ب- وصی.

ج- موصی له (یعنی كسی كه غایب برخی اموالش را به نفع او وصیت كرده باشد.)