طبقه بندی موضوعی

نگهداری اسناد و جواهر در جای امن

قیم باید اسناد مهم و حساس و جواهر و اشیای با ارزش محجور را در جای امنی نگهداری كند. در غیر این صورت مسوول تلف و نقصان آن خواهد بود.