طبقه بندی موضوعی

درخواست تعیین امین

دادستان و هر یك از اقوام جنین می توانند از دادگاه بخواهند كه برای اداره امور جنین، یك نفر امین تعیین كند.