طبقه بندی موضوعی

ممنوعیت معامله با خود

قیم نمی تواند با محجور معامله كند، مثلا خانه خود را به او بفروشد یا خانه محجور را خریداری كند یا از محجور قرض بگیرد و یا به محجور قرض بدهد. این گونه قراردادها غیر معتبر است.