طبقه بندی موضوعی

مسئولیت نهادهای دولتی

هر كس یا نهاد و موسسه ای كه خسارتی به دیگری وارد كند مسوول است و باید جبران خسارت كند حتی اگر نهادهای دولتی موجب خسارت به مردم شوند مسوول هستند و از اموال و اعتبارات همان نهاد مسوول، جبران خسارت می شود، در زیر به برخی موارد مسوولیت دولت می پردازیم: