طبقه بندی موضوعی

ورشكستگی قیم

اگر قیم ورشكسته شود، از سمت خود عزل می شود، زیرا او خود دارای مشكلات مالی است و ممكن است در اموال محجور به نفع خود مداخله كند.