طبقه بندی موضوعی

شهرداریها

طبق قانون شهرداریها مسوول ایجاد خیابان و كوچه‌ها و آسفالت آنها می باشد. هم چنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شكسته و خطرناك واقع در معابر عمومی و كوچه ها و اماكن عمومی و خصوصی پر كردن چاه‌ها و چاله‌های واقع در معابر می باشد. در صورتی كوتاهی شهرداری در انجام این وظایف و ورود خسارت به اموال مردم یا ایجاد حادثه جانی و بدنی  شهرداری مسوول خواهد بود. مثلاً اگر شهرداری هنگام آسفالت خیابان یا در مواقع ایجاد كانال یا گودال كاری، انجام خدمات شهری، رعایت احتیاط و تدابیر ایمنی را به عمل نیاورد و موجب سقوط اتومبیل یا فردی در آن شود، شهرداری مسوول خسارات خواهد بود.