طبقه بندی موضوعی

دادگاههای اصل ۴۹

برای رسیدگی به جرایم اصل م49 قانون اساسی در هر یك از شهرستانها حداقل یك شعبه از دادگاههای انقلاب اختصاص می یابد. بنابراین دادگاههای اصل 49 قانون اساسی شعبی از دادگاههای انقلاب و مستقر در دادگاه انقلاب می باشند.