طبقه بندی موضوعی

ديه و اقسام آن

در شرع اسلام، براي جراحت ها و شكستگي هايي كه فردي به فرد ديگر وارد مي اورد يا منجر به فوت فرد ديگري مي شود جبران خسارت به صورت ديه پيش بيني شده است.