طبقه بندی موضوعی

نفقه فرزندان

نفقه يعني فراهم كردن خوراك و پوشاك و مسكن و امكان تحصيل فرزند و هزينه درمان او در صورت مريض شدن .