طبقه بندی موضوعی

نامزدی

در جامعه مرسوم است كه دختر و پسر قبل از جاري شدن صيغه عقد مدتي را تعيين مي كنند تا با ديدگاههاي همديگر آشنا شوند اين دوره را دوره نامزدي مي گويند . در اين دوران دختر و پسر باهمديگر آشنامیشوند ولي زن و شوهر محسوب نمي شوند .