طبقه بندی موضوعی

فرزندخواندگی

فرزند خواندگي عبارت است از اينكه زن و شوهر با موافقت همديگر فرزندي را كه پدر و مادر او معلوم وشناخته شده نيستند ، به فرزندي قبول كنند