طبقه بندی موضوعی

ازدواج

سن دختر حداقل بايد 13 سال تمام شمسي و پسر 15 سال تمام شمسي باشد . اگر دختر و پسري كمتر از اينها باشند و بخواهند ازدواج كنند بايد با اجازه پدر يا پدربزرگ پدري و مراجعه به دادگاه اقدام كنند .