طبقه بندی موضوعی

5-شیوه های جبران خسارتها:

1-1-          معمولاً بیشتر خسارتها با پول جبران می شود. مثلاً ماشین كسی در اثر تصادف رانندگی دچار خسارت شود، راننده مقصر باید هزینه تعمیر ماشین او را بدهد. یا اگر جراحت بر بدن كسی وارد شود، فرد مقصر باید «دیه» او را بدهد. مقدار دیه در شرع و قانون معین شده است.

1-2-          علاوه بر شیوه فوق، گاهی اوقات فرد مقصر باید عین مال تلف شده را تهیه كند و به مالك بدهد. مثلاً اگر فدری شیشه مغازه دیگری را بشكند، یكی از راههای جبران خسارت این است كه فرد مقصر شخصاً‌شیشه را تهیه و نصب كند. یا اگر فدری مال دیگری را بدزدد باید اصل همان مال را هب ماكد برگرداند و اگر توانایی برگرداندن همان مال را ندراد در این هنگام باید پول آن را به نرخ روز به مالك و صاحب آن بپردازد.

1-3-          در خسارتهای معنوی (حیثیتی) دادگاه فرد مقصر را ملزم به عذرخواهی از فرد شاكی می كند و حكم بی گناهی فرد شاكی در روزنامه ها چاپ و منتشر می گردد.