طبقه بندی موضوعی

4-1-زیانهای ناشی از حوادث طبیعی:

هر ساله در جهان ، خسارتهای بی شماری در اثر سیل و زلزله و جنمگ و آتش سوزان و حوادث آتش فشانها و رانش زمین و دیگر حوادث طبیعی به بار می آید و انسانهای زیادی زندگی و جان و مال خود را از دست می دهند. این زیانها به فرد یا گروه خاصی قابل انتساب (چسبیدن) نیست و كسی مسوول وقوع آنها نمی باشد. در این موارد دولت ها به كمك حادثه دیگان می شتابند و بیمه هم برخی از این حوادث را پوشش می دهد و خسارات ناشی از سیل و زلزله و آتش سوزی را منتقل می شود. بنابراین با پرداخت مبلغ اندكی حق بیمه می توان با اطمینان زندگی كرد و نگران حوادث این چنینی نبود.