طبقه بندی موضوعی

3-1-زیانی وارد شود:

حادثه و واقعه ای كه برای فرد به وجود می آید باید منجر به خسارت و زیان فرد شود تا بتواند جبران آن را بخواهد. مثلاً اگر فردی شیشه خانه یا مغازه و فرد دیگری را بشكند، زیان و خسارت به صاحب ملك وارد شده است و او می تواند. جبران زیان را بخواهد. یا در تصادف رانندگی پا یا دست یا جای دیگر بدن یك نفر دچار جراحت و یا شكست گردد، او می تواند از راننده مقصر جبران زان و خسارت خود را بخواهد یا اگر پزشك  در زمان بیماری درست عمل نكند و منجر به تسویه بیماری یا فوت شود مسوول است.