طبقه بندی موضوعی

2-جبران خسارتها:

یك قاعده كلی هست كه می گوید «هر زیانی به انسانهای بی گناه باید جبران شود و به عبارت دیگر هیچ خسارتی نباید بدون جبران بماند». شیوه های جبران خسارت را در بحثهای بعد به تشریح می آوریم.