طبقه بندی موضوعی

بر طرف شدن حالت دیوانگی

اگر فردی به علت دیوانگی توسط دادگاه محجور اعلام شده باشد، با خوب شدن او و از بین رفتن حالت دیوانگی حكم حجر او هم رفع می شود و او می تواند از دادگاه بخواهد كه به وضعیتش رسیدگی كند تا خوب شدن او اثبات شود. در صورت اثبات این نكته، دادگاه حكم می دهد كه وی از تحت نظارت قیم خارج شده و می تواند مستقلا امور خود را اداره كند.