طبقه بندی موضوعی

چه کسی باید خسارت بدهد

برای این كه یك آسیب دیده و زیاندیده بتواند جبران خسارتهای خود را بخواهد، شرایطی لازم است كه به ترتیب زیر بررسی می شود.