طبقه بندی موضوعی

جرا حی های زیبائی

امروزه در كشور ما به ویژه در شهر تهران افراد بسیاری برای زیباتر شدن به سراغ پزشكان می روند و اقدام به جراحی های زیبایی می نمایند. در این بین جراحی بینی در این زمان بسیار رایج است و رقم اول دنیا در جراحی بینی به ایران تعلق دارد. برخی از پزشكانی كه اصلاً تخصصی در جراحی ندارند اقدام به چاپ آگهی جراحی های زیبایی می كنند این پزشكان در صورتی كه در اثر عمل جراحی آسیبی به فرد وارد كنند مسئول همه خسارتها هستند.