طبقه بندی موضوعی

اصل ۴۹ قانون اساسی

«دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، عصب ، رشوه، اختلاس، سرقت ، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سود استفاده از مقاطعه كاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایركردن اماكن فساد و سایر موارد غیر مشروح را گرفته به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حكم باید بار رسیدگی و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا گردد.»