طبقه بندی موضوعی

وقف عام

   - این نوع وقف هم یك نوع قرار داد است و باید واقف و موقوف علیه به توافق برسند. در این نوع وقف شخص یا اشخاص خاصی مد نظر واقف نمی باشند بلكه واقف به طور كلی وقف كرده است. بنابراین در صورت وقف بر مساجد و فقرا و دانشگاهها و مدرسه ها و یا سایر مصارف خیر و عام المنفعه، حاكم باید وقف را قبول كند.

   - منظور از حاكم آن نهاد دولتی است كه وقف صورت گرفته به وظایف و اختیارات او مرتبط می شود. مثلا اگر برای مدرسه وقف كند، وزارت آموزش و پرورش و اگر برای دانشگاه باشد، وزارت آموزش عالی و اگر برای مسجد باشد وزارت ارشاد و ... قبول و قبض وقف و مال موقوفه را بر عهده دارند.

   - در وقف عام هم تحویل دادن مال و موقوفه از طرف واقف به موقوف علیه یا (دولت) شرط درستی و تكمیل وقف است و اگر واقف مال را تحویل نداده باشد، میتواند از وقوف رجوع كند و منصرف شود.