طبقه بندی موضوعی

وقف عام

اگر واقف برای فرد معینی و مشخص وقف نكند، بلكه به طور كلی وقف كند مثل این كه بگوید خانه ام را وقف دانشجویان فلان دانشگاه كردم یا وقف فلان روستا كردم یا وقف فلان مسجد كردم یا وقف عزاداری امام حسین كردم و.... در این صورت وقف عام است.