طبقه بندی موضوعی

آتش زدن اموال مردم

هر كس به طور عمدی هر گونه مال متعلق به مردم اعم از خانه، كشتی، هواپیما، كارخانه، انبار مزرعه، جنگل، خرمن و ... را آتش بزند به حبس از 2 تا 5 سال محكوم می شود و اگر به قصد مقابله با نظام باشد به اعدام محكوم می گردد.