طبقه بندی موضوعی

سقط جنین

از نظر شرعی سقط جنین گناهی بزرگ می باشد و جنینی كه به 4 ماهگی رسیده باشد در حكم یك انسان كامل است و كشتن او هم همانند كشتن یك انسان سالم است در كشور ما در سالهای اخیر قانونی در مورد موارد شرعی و مجاز سقط جنین تصویب شد. طبق این قانون اگر سه نفر پزشك تشخیص دهند كه ادامه بارداری موجب تولد نوزادی ناقص الخلقه یا مبتلی به بیماریهای صعب العلاج می شود یا برای زندگی مادر خطرناك است، قبل از رسیدگی جنین به سن 4 ماهگی، می توان او را سقط كرد، بنابراین سقط جنین بدون مجوز پزشكان و رعایت شرایط قانونی فوق جرم است و مجازات دارد.

-       مجازات پزشك و دارو فروش یا پرستاری كه بودن مجوز قانونی به سقط جنین اقدام كنند، حبس از 2 تا 5 سال می باشد. پرداخت و یا هم به این حكم اضافه می شود.

اگر افرادی غیر از پزشك و پرستار و ماما و داروفروش با دادن دوا و دارو موجب سقط چنین یك زن شود ،به 6 ماه تا 3 سال حبس محكوم خواهد شد. پرداخت دیه هم به این حكم اضافه می شود.