طبقه بندی موضوعی

مال مورد وقف

به مالی كه مورد وقف است و از جانب واقف وقف می شود، مال موقوفه می گویند . تنها اموالی را می توان وقف كرد كه با یك بار مصرف از بین نرود، مثل خانه، زمین، ‌كار خانه، ماشین و ... و اموالی كه با یكبار استفاده از بین نمی رود قابل وقف كردن
نمی باشد مثل خوردنی ها.