طبقه بندی موضوعی

هجو كردن اشخاص

هر كس با شعر و یا غیر شعر(نثر) یا به صورت كتبی یا شفاهی كسی را هجو كند یا هجویه را منتشر نماید به حبس از یك تا شش ماه محكوم می شود.

نكته: هجو عبارت است از انتقاد از افراد دیگر به صورت آوردن حرف های ركیك و زننده و تند.