طبقه بندی موضوعی

آدم ربایی

یكی دیگر از جرایمی كه بر علیه تمامیت جسمانی افراد روی می دهد جرم آدم ربایی است. طبق قانون هر كسی به قصد گرفتن مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به زور یا تهدید یا حیله و یا به هرطریق دیگر شخصا یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی كند به حبس از پنج تا پانزده سال محكوم می شود. اگر شخصی ربوده شده سنش كمتر از 15 سال باشد یا ربودن فرد بوسیله وسایل نقلیه باشد.

یا فرد ربوده شده مورد آسیب جسمی و حیثیت قرار گرفته باشد مجازات ربایندگان حداكثر مجازات یعنی 15 سال حبس می باشد. اگر ربایندگان به غیر از ربودن شخص مرتكب جرم دیگری نیز شده باشند به مجازات آن جرم نیز محكوم می شوند. برای مثال اگر شخصی را بربایند و او را مورد ضرب و جرح قرار دهند و یا او را مورد تجاوز جنسی قرار دهند هم به خاطر آدم ربایی و هم به خاطر تجاوز جنسی مورد مجازات قرار می گیرند.

- هرگاه كسی شروع به آدم ربایی كند مجازات او سه تا پنج سال حبس است.