طبقه بندی موضوعی

فوت متولی

اگر متولی فوت شده باشد، و بر طبق وقفنامه افراد دیگری به عنوان متولی تعیین شده باشند، همان افراد اداره موقوفه را بر عهده می گیرند. و اگر چنین افرادی نباشند، چون موقوفه فاقد متولی است، اداره اوقاف اداره موقوفه را بر عهده می گیرد.