طبقه بندی موضوعی

دیه اعضای بدن

هر یك از اعضای بدن انسان دارای دیه معینی می باشد. آوردن همه این موارد لزومی ندارد و فقط به چند مورد جهت آشنایی اشاره می شود:

1-   دیه چشم‌ها: از بین بردن دو چشم سالم دیه كامل دارد و دیه هر یك از چشم ها به تنهایی نصف دیه كامل است.

2-   دیه گوش ها: از بین بردن مجموع دو گوش دیه كامل دارد و هركدام از گوش ها نصف دیه كامل دارد.

3-   شكستن ستون فقرات:  دیه كامل دارد.

4-   قطع نخاع: دیه قطع تمام نخاع، دیه كامل است. و اگر با قطع نخاع، عضو دیگری (شامل پا یا دست) هم دچار نقص شود، دیه آن عضو هم اضافه می شود.

5-   جراحات سر و صورت:

الف- جراحت باعث خراش پوست بدون خونریزی شود: یك شتر

ب- جراحت باعث خرش پوست به همراه خونریزی: دو شتر.

ج- جراحت باعث بریدگی عمیق گوشت شود: سه شتر

6- اگر چاقو با تیر تفنگ یا هر شیئ برنده ای به شكم  و سینه و یا پهلو وارد شود، دیه آن یك سوم دیه كامل خواهد بود.

7- سیاه شدن صورت: 6 دینار معادل (500/157) تومان. {هر دینار 26250 تومان}

- كبود شدن صورت: سه دینار معادل (750/78) تومان

- سرخ شدن صورت: یك دینار و نیم معادل (375/39) تومان

4- مهلت پرداخت دیه:

- طبق قانون، دیه قتل عمد و جراحتهای عمدی باید ظرف یك سال از تاریخ وقوع حادثه پرداخت شود.

- دیه قتل شبه عمد و جراحت های شبه عمدی ظرف دو سال از تاریخ وقوع حادثه باید پرداخت شود

- دیه قتل خطای محض و جراحت های خطای محض ظرف سه سال از تاریخ وقوع حادثقه باید پرداخت شود.