طبقه بندی موضوعی

جعل گواهی پزشكی بر خلاف واقع توسط خود پزشك

هرگاه پزشك گواهی نامه برخلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم بهر مراجع قضایی بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محكوم خواهد شد. همانطور كه ملاحظه می كنیم در این موارد خود پزش گواهی خلاف واقع صادر كند و كسی گواهی جعل نمی كند.