طبقه بندی موضوعی

محل تشکیل دادگاه انقلاب

علی الاصول این دادگاهها در مركز هر استان تشكیل می شوند. اما در حال حاضر در اكثر شهرهای ایران، دادگاههای انقلاب(ولو یك شعبه) تشكیل شده است. اگر در شهری دادگاه انقلاب نباشد، پرونده های مربوط به دادگاه انقلاب به نزدیك ترین شهر همان استان كه دارای دادگاه انقلاب باشد ارسال می شود.