طبقه بندی موضوعی

جرم افتراء عملی

: هرگاه كسی با علم و عمدا به قصد متهم نبودن شخص دیگر ابزار و آلات جرم را بدون اطلاع آن شخص در منزل  یا محل كسب یا داخل اشیایی كه متعلق به اوست بگذارد یا مخفی كند یا به هر صورت متعلق به او قلمداد كند و در اثر این كار شخص مورد تعقیب قرار گیرد بعد از اینكه از موضوع تبرئه شود مرتكبی كه این اعمال را انجام داده به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا 74 ضربه شلاق محكوم می شود؛ برای مثال یك مثقال تریاك در لوازم شخصی كسی قرار دهد به قصد متهم كردن آن شخص.