طبقه بندی موضوعی

مستی

طبق قانون افراد مست اگر مرتكب جرمی شوند مجازات نمی شوند به شرط آنكه خود را برای انجام دادن آن جرم مست نكرده باشند و مستی باعث سلب اراده شده باشد. افراد مست نیز مانند طفل و مجنون باید خساراتی كه وارد نموده است را جبران كند فقط به مجازات محكوم نمی شود.