طبقه بندی موضوعی

شركت در جلسه امتحانات به جای داوطلب اصلی

اگر كسی در هر یك از امتحانها مانند كنكور دانشگاهها و موسسات عالی، دانش سراها، مراكز تربیت معلم، اعزام دانشجو به خارج از كشور یا امتحانات داخلی و نتهایی آنها یا امتحانات دبیرستانها و مدارس راهنمایی و هنرستانها و مانند اینها به جای داوطلب اصلی شكت كند هم داوطلب اصلی و هم كسی كه به جای او در امتحان شركت كرده است علاوه بر مجازات اداری و انتظامی به دویست هزار تا یك میلیون ریال جزای نقدی محكوم می شود.

منظور از مجازات اداری و انتظامی مجازاتی است كه ممكن است آن دانشگاه یا موسسه یا دبیرستان یا سازمان برای او در نظر بگیرد مانند محروم كردن یك ترم از امتحان یا اخراج و غیره بنابر آیین نامه های مربوطه مجازات اتخاذ می شود.