طبقه بندی موضوعی

شریك جرم

كسی كه با علم و عمد با شخصی یا اشخاص دیگری در یكی از جرائم تعزیری یا بازدارنده مشاركت نماید و جرم حاصل همه آنها باشد شریك در جرم محسوب می شود و مانند مجرم (فاعل) اصلی مجازات می شود مثلا اگر شخصی اقدام به قتل یك نفر بكند نفر اول چاقو را وارد شكم مقتول نماید و دیگری از پشت به او بزند.