طبقه بندی موضوعی

آثار حكم فوت فرضی

با صدور حكم فوت فرضی، شخص غایب مرده فرض می شود و آثار زیر را دارد:

الف- تقسیم اموال بین وارثان:

پس از قطعی شدن حكم فوت فرضی، اموال غایب بین وارثان او تقسیم می گردد. اگر وارثان همه عاقل و بالغ و رشید باشند، هر گونه كه بخواهند
می توانند اموال را بین خود تقسیم كنند. اما اگر حتی یكی از ورثه غایب، زیر 18 سال باشد یا دیوانه و یا سفیه باشد، تقسیم باید در دادگاه به عمل آید و موارث می توانند در سهم خود تصرف كنند.

ب- لغو تضمینات اخذ شده از ورثه:

با صدور حكم فوت فرضی، تضمیناتی كه از ورثه گرفته شده بود ( در خصوص دادن اموال به تصرف ورثه ) لغو می شود.

ج- حق طلاق همسر غایب:

اگر از تاریخ غیبت غایب 4 سال گذشته باشد و هیچ خبری از او نرسیده باشد، زن او می تواند طلاق بگیرد.

البته قبل از چهار سال هم، زن می تواند به عنوان عسر و حرج (سختی و مشقت) تقاضای طلاق كند.