طبقه بندی موضوعی

فروش مال موقوفه و تبدیل آن

   - علی الاصول فروش مال موقوفه ممنوع و غیر مجاز است زیرا هدف از وقف این است كه مال دائما وقف بماند.

   - گاهی چاره ای جز فروش مال موقوفه باقی نمی ماند، مثلا موقوف علیهم با هم اختلاف دارند و به هیچ روشی حاضر به سازش نیستند و این اختلافات ممكن است به خونریزی منجر شود. در این صورت فروش مال موقوفه جایز است.

گاهی به علت خرابی و عدم بهره دهی چاره ای جز فروش مال موقوفه باقی نمی ماند كه در این مورد هم باید آن را به فروش رساند.

   - فروش مال موقوفه منوط به موافقت سرپرست سازمان اوقاف می باشد.

   - از حاصل فروش مال وقف، اگر كفاف بدهد، مال دیگری خریداری می شود و به مصرفی كه در وقفنامه مندرج است برسد.