طبقه بندی موضوعی

رویه عملی

اجرائیه ثبتی:

اجرائیه، ورقه ای رسمی است که به دنبال درخواست کتبی ذینفع برای اجرای مفاد سند ثبتی یا حکم قطعی دادگاه از مقام رسمی، به دستور این مقام صادر و به امضای او و نقش مهر رسمی می رسد و در آن صریحا دستور مقام رسمی نامبرده برای اجراء مفاد سنید یا حکم ، ذکر شده است.