طبقه بندی موضوعی

رویه عملی

مراحل ارسال اظهار نامه:

1-  تهیه برگ اظهارنامه از اوراق فروشی ناحیه قضائی( برای یک نفر مخاطب سه نسخه و برای هر نفر اضافی یک نسخه اضافی)

2-  نوشتن متن اظهارنامه ( به انتهای این قسمت مراجعه فرمائید).

3- تمبر زدن به اظهارنامه در تمبر فروشی ناحیه قضائی ( هزار ریال تمبر)

4- تسلیم اظهارنامه به دفتر ناحیه قضائی و گرفتن رسید.

5- در صورت لزوم در موارد فوری باید مأمور مربوطه را         و با او برای ابلاغ صحیح اظهارنامه هماهنگی کرد . در موارد خیلی فوری لازم است مأمور ابلاغ را شخصا به محل ببریم و نشانی طرف را برای او پیدا کنیم تا مأمور ابلاغ به وظیفه خود ...........

در این مرحله هم اگر کارتان فوری است باید از مدیر دفتر دادگاه بخواهید که پرونده را برای صدور قرار تأمین دلیل به نظر رئیس محکمه برساند.

1-      پس از صدور قرار تأمین دلیل با مدیر دفتر دادگاه برای رفتن به محل هماهنگی می کنید. مدیر دفتر دادگاه با کارشناس ( در صورتیکه تأمین دلیل توأم با کارشناسی باشد) برای حضور در محل هماهنگی خواهد کرد . در این مرحله باید دستمزد کارشناس  را - که دادگاه تعیین می کند -  به صندوق دادگستری پرداخت و رسید پرداخت را ضمیمه پرونده کند.

2-      مراجعه به محل  همراه مدیر دفتر و کارشناس

3-      انجام تأمین دلیل دراین مرحله دقت کنید که هیچ چیز نادیده و نانوشته نماند . اگر مدیر دفتر یا کارشناس به چیزی توجه نداشتند، باید نظر ایشان را به مطلب مورد نظر خود جلب کنید تا در صورتجلسه تأمین دلیل یا نظر کارشناس نوشته شود.

4-      مراجعه به دادگاه ( ممکن است کارشناس اعلام کند که نظریه را بعدا خواهد داد)

5-      مراجعه مجدد به دفتر دادگاه ( پس از چند روز که نظر کارشناس واصل شد) و اخذ فتوکپی مصدق صورتجلسه تأمین دلیل و نظریه کارشناس

این صورتجلسه و نظریه و همچنین خود پرونده تأمین دلیل می تواند بعدها مستند دعوی شما قرار گیرد و از دلائلی که تأمین کرده اید برای اثبات ادعای خود استفاده کنید.