طبقه بندی موضوعی

رویه عملی

اظهارنامه

وقتی می خواهیم چیزی را بطور رسمی به کسی بگوئیم به نحوی که بعدا بتوانیم ثابت کنیم که مطلب مورد نظر را به او گفته ایم ، از اظهار نامه استفاده می کنیم.

همچنین وقتی می خواهیم چیزی را به کسی بدهیم و او حاضر نیست آنرا بگیرد ، آن را از طریق ارسال اظهارنامه به او تسلیم می کنیم.

گاهی بموجب قانون دادن اظهارنامه در بعضی امور لازم است. مثل حالتی که ما یکی از ظهر نویسان سفته یا برات یا چک هستیم و این سند وصول نشده ( واخواست شده یا برگشت خورده است) و کسی که ما سند را با ظهرنویسی به او داده ایم وجه آنرا از ما مطالبه می کند در این حالت ما هم باید مراتب را با اضهارنامه به نفر قبل از خودمان اطلاع بدهیم .