طبقه بندی موضوعی

رویه عملی

مدارک لازم برای معامله مال غیر منقول:

1-     سند مالکیت ، سند ( بنچاق معاملات قبلی) ، یا قرارداد( توضیح اینکه در مواردی ممکن است متعهد فروش یا فروشنده سند مالکیت نداشته باشد مانند معاملات بعضی از مجتمع های ساختمانی یا املاک واگذاری سازمان زمین شهری و ... که متعهد فروش یا فروشنده خودش طرف قرارداد این گونه مجتمع ها یا ... بوده است). استعلام ثبتی

2-     مفاحسابهای شهرداری:

( راجع به عوارض نوسازی و عوارض پذیره و ج ریمه های احتمالی در مورد املاک دارای خلاف ساختمانی ، ملکی که بدون پروناه ساخته شده یا حسب ضوابط شهرداری به لحاظ فقدان پارکینگ بهای خلاف آن تأدیه گردیده است.)

3-     مدارک راجع به اداری یا تجاری بودن مورد معامله از نظر شهرداری اگر مورد معامله کاربری مسکونی ندارد، مدارک مرتبط به پروانه ساختمان، گواهی عدم خلاف، پایان کار( رجوع شود به قانون شهرداری و تبصره های الحاقی به ماده واحده قانون مذکور ، معمولا بدون پایان کار اداره دارائی پاسخ استعلام دفترخانه را نمی دهد و دفترخانه هم تنظیم سند را موکول به ارائه پایان کار می کند.( در حالی که مؤدی حق دارد وضع مالیاتی خود را استعلام کند).

4-     احراز عدم شمول تخلفات ساختمانی به مورد معامله و در صورتی که سابقه تصمیم گیری ماده صد دارد حصول اطمینان از چگونگی رأی آن .

5-     گواهی حصر وراثت ( در صورتی که فروشنده وارث است).

قیم نامه یا احراز سمت وصی در صورتی که یکی از فروشندگان تحت قیمومت قراردارد یا وصی مال غیر منقول را معامله می کند، احراز سمت وکیل که با وکالت مورد معامله را می فروشد یا خریداری می نماید، همچنین احراز سمت ولی اگر پدر یا جد پدری به وکالت معامله می کند و نیز اخذ دلیل مدیریت اگر طرف معامله مؤسسه ثبت شده یا دولتی است.

 

6-     اخذ مفاحسابهای مالیاتی راجع به مالیاتهای مستغلات ، شغلی ، نقل و انتقال، مالیات تعاون و مجوز معامله اگر فروشنده شرکت است.

7-     اخذ برگ پایان خدمت یا معافیت از خدمت سربازی در صورتی که یکی از طرفین مشمول خدمت نظام وظیفه است.

8-     حصول اطمینان از ممنوع المعامله نبودن مالک ، مصادره یا توقیف نبودن ملک و اینکه در رهن یا وثیقه آزاد شده ثالث نباشد.

9-     هرگاه چنین مواردی وجود دارد در صورت رهن بودن ملک مالک یا قائم مقام قانونی او باید تعهد کند این موانع را از مال و به تعهد خود رفع نماید . بدیهی است در سایر موارد باید تا موقع مرتفع شدن آنها از انجام معامله خودداری شود.

10-   نسبت به هریک از طرفین که ممنوع المعامله است یا به لحاظ عدم انجام خدمت سربازی منع انجام معامله دارد دقت لازم بعمل آید زیرا این موانع در رجوع به محکمه خریدار یا فروشنده را با مشکل مواجه خواهد کرد. بالاخص که ممنوع المعامله بودن فروشنده قبل از معامله مانع تحقق عقد می شود.