طبقه بندی موضوعی

رویه عملی

مدارک لازم جهت صدور گواهی عدم خلاف :

1-     ارائه فرم تکمیل شده درخواست توسط مالک یا وکیل قانونی مالک

2-     ارائه گزارش مرحله عدم خلاف ناظر توسط مهندس ناظر با ارائه کارت شناسائی ( شماره گزارش توسط متقاضی در فرم درخواست درج گردد)

3-     ارائه فتوکپی صفحه آخر سند مالکیت و اصل آن جهت تطبیق

4-     ارائه فتوکپی فیش پرداخت شده نوسازی سال جاری و اصل آن جهت تطبیق